KADRYOBSŁUGA KADROWA

Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę kadrową w zakresie:

 1. Weryfikacji istniejących oraz kompletowania nowych akt osobowych.
 2. Pomocy w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP
 3. Przygotowywania pełnej dokumentacji zatrudnienia i zwalniania pracowników
 4. Rozliczania pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 5. Prowadzenia ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontroli ich aktualności
 6. Prowadzenia ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż pracowników i kontroli ich aktualności
 7. Sporządzania i wydawania świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa.
 8. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, o prawa autorskie) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy
 9. Przygotowywania grafików pracy oraz organizacji czasu pracy
 10. Stałego nadzoru nad dokumentacją kadrową zatrudnionych pracowników bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło itp.) pod kątem:
  - poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form zawierania umów o pracę
  - aktualności badań lekarskich, obowiązujących szkoleń oraz uprawnień do wykonywania określonych w umowie czynności
  - poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form rozwiązania umów o pracę


Konsultanci naszej firmy łączą doświadczenie nabyte poprzez ustawiczne doskonalenie się na szkoleniach oraz przy obsłudze wielu firm o różnych systemach kadrowo-płacowych, co daje możliwość czerpania z wielu wzorów oraz praktyk.

Kontrolujące naszych klientów odnośne urzędy mają w naszej firmie przygotowanych merytorycznie oraz technicznie do współpracy partnerów, którzy mogą prowadzić dialog oparty na istocie problemu. Niebagatelne jest również to, że kontrola ta nie odbywa się w miejscu pracy, ale w siedzibie naszej firmy.

Współpraca z nami zaowocuje dla Państwa firmy szeroką gamą korzyści:

1.Pozwoli na koncentrację na właściwym biznesie oraz działalności, uwolni od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwi skupienie uwagi na realizacji celów strategicznych. Zapobiegnie konieczności angażowania własnych wykwalifikowanych
pracowników do zadań rutynowych i cyklicznych.

2. Umożliwi utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel.

3.Przejmiemy odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia procesów personalnych

4. Zmniejszone zostaną nakłady inwestycyjne na utrzymanie bazy technicznej, a jednocześnie Państwa firma otrzyma dostęp do wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, które pozwalają na osiągnięcie większej efektywności procesów.

5.Zredukuje koszty związane ze szkoleniami pracowników kadr, co w przypadku częstotliwości zmian prawnych i podatkowych w naszym kraju jest szczególnie istotne.

6.Zagwarantuje całkowitą poufność i ochronę danych, co ma szczególne znaczenie np. w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników.

7.Zapewni stałe i aktywne doradztwo dla zarządu poprzez konsultacje z naszymi specjalistami.

8.Umożliwi dostęp do sprawdzonych systemów monitorowania zmian w prawie, eliminując jednocześnie ryzyko związane z nieprawidłowym naliczaniem zobowiązań firmy wobec jej pracowników.

9.W przypadku administrowania teczkami pracowniczymi oraz wynagrodzeniami, zmniejszeniu ulegają koszty jednostkowe, a przy długofalowej współpracy z naszą firmą można liczyć na wysokie rabaty również w innych usługach.

W obliczu nieustannej ewolucji ustawodawstwa w zakresie Prawa Pracy, wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do ciągłego śledzenia wydawnictw prawnych, co niejednokrotnie odbywa się kosztem czasu, który mogliby poświęcić działalności statutowej.

O ile w dużych firmach do tego typu działalności oddelegowane są odrębne komórki organizacyjne, to małe i średnie przedsiębiorstwa stoją przed perspektywą utworzenia kosztownego stanowiska do obsługi kadrowo-płacowej lub posiadania błędnie sporządzonej dokumentacji i permanentną obawą kontroli odnośnych urzędów.treść została wydrukowana ze strony
http://www.finexpert.pl/strona,.html